സമയം

Friday, August 7, 2009

കല്യാണകത്ത്

ഒടുക്കം ഏനിക്കു നേരെ
നീട്ടിയ നിന്റെ കല്യാണകത്ത് .
ഒരു പിടി ചോറിന്റെ ഔദാരത.
നിനക്കും അയ്യാള്‍ക്കും
ഒപ്പം നിന്നു കൊണ്ടൊരു
ഫോട്ടോ..
ഇതിനാണോ..?
നമ്മള്‍
ആകാശത്തുനിന്നു
വെള്ളിനൂല് കെട്ടി
മാലാഖകുട്ടികളെ
ഉറക്കിയത്‌...

No comments:

Post a Comment