സമയം

Wednesday, August 5, 2009

പ്രണയ ലേഖനം

ഇഷ്ടമല്ലെങ്കില്‍
തിരിച്ചു നല്‍കു..
ഞാന്‍ തന്ന പ്രണയ ലേഖനം
വാച്ച് വിറ്റു, ഫുള്ള് വാങ്ങി
കൂട്ടുകാരനെ കൊണ്ടു
എഴുതിച്ചതാണ് ...

No comments:

Post a Comment