സമയം

Wednesday, August 5, 2009

നിന്നിലേക്ക്‌ ചിതറുമ്പോള്‍

എന്റെ ഓരോ വിരലുകളിലും
നീ , നമുക്കു ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന
കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പേരുവിളിച്ചു
ചുംബിച്ചു ..
നിന്റെ നിറുകയിലെ
ഓരോ മുടിയിഴകളിലും
ആയിരം ചുംബനം വീതം
നല്‍ക്കുവാന്‍
ഞാന്‍ തയ്യാറെടുത്തു ..
നിന്നിലേക്ക്‌ ചിതറുമ്പോള്‍
ഞാന്‍ എന്നെ തനിച്ചാക്കുന്നു ..

No comments:

Post a Comment