സമയം

Tuesday, August 4, 2009

ഇറക്കം

2 മിനിട്ട് മുമ്പ് കയറിയ ബസില്‍ നിന്നു
ഇറങ്ങാന്‍ വിസമ്മധിച്ച നീ എങ്ങനെ ആണ്
രുപത് വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞ വീട്ടില്‍ നിന്നും
എന്നോടൊപ്പം ഇറങ്ങിവരുന്നത് ...

No comments:

Post a Comment