സമയം

Tuesday, August 4, 2009

ഗുജറാത്ത്‌

വികസനമാണെന്ന്
എല്ലാവരും പറയുന്നു...
ശരിയാണ് ,
തലയോടുകളും ,ഗര്‍ഭപാത്രങ്ങളും
ഭ്രൂണങ്ങളും ...
കുഴിച്ചുമൂടി
എത്രപെട്ടന്നാവര്‍
അതിന് മുകളില്‍
നിലയെണ്ണിയാല്‍
തീരാത്ത
ഗോപുരങ്ങള്‍
പടുത്തുയര്‍ത്തിയത് ..

No comments:

Post a Comment