സമയം

Wednesday, August 5, 2009

ദൈവം

വണ്ടിയിടിച്ചു റോഡിലേക്ക്‌
ചിതറി വീണ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ
തലച്ചോറു വാരിത്തിന്നുന്ന
ദൈവത്തെ ഞാന്‍ കണ്ടു ...

1 comment: