സമയം

Wednesday, August 5, 2009

ഇനിയൊരു മഴ പെയ്യാനുണ്ട് (ക്യാമ്പസ്‌ ഓര്‍മ )

നിന്നില്‍ മറന്നിടാന്‍
ഒരു നോട്ടുബുക്കു പോലും
ഞാന്‍ വാങ്ങിയിട്ടില്ല.
എങ്കിലും,
ഒരു കെട്ട് ബീഡി
വാട്ടര്‍ ടാങ്കിനു പിന്നില്‍
ഒളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ചുവരില്‍ പേരു കോറിയിടാന്‍
മറന്നതല്ല.
മിനിഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍
പണ്ടൊരു ഗസല്‍ മറന്നിടുണ്ട്.
പോര്‍ട്ടിക്കോവില്‍
നിന്ന്‍ എല്‍ .എച്ചിലേക്ക്
ഞാന്‍ ഒരു മുദ്രാവാക്യം
പറത്തിവിട്ടിരുന്നു.
കുരുത്തോല കെട്ടി നിന്നെ
അലങ്കരിച്ചിടുണ്ട്.
മതിയോ..?
ഞാനിന്നു പടിയിറങ്ങും
ഇനിയൊന്നും ചോദിച്ചേക്കരുത് ...

No comments:

Post a Comment