സമയം

Wednesday, August 5, 2009

ഓര്‍ക്കുട്ട്

നുണകള്‍ കോര്‍ത്ത
ചൂണ്ടയിട്ട്,
ആരൊക്കെയോ ഇരകളെ
തേടുന്നുണ്ട് ..
നേരമ്പോക്കിന് ചൂണ്ടയിടുന്നവര്‍..
വറുക്കാനും കറി വെയ്ക്കനുമായി
ചൂണ്ടയിടുന്നവര്‍ ...
ഗോള്‍ഡ്‌ ഫിഷിനായി
തോട്ടില്‍ ചൂണ്ടയിടുന്ന
വിഡ്ഢികളുടെ കൂടം ...

No comments:

Post a Comment