സമയം

Wednesday, August 5, 2009

കവറിലെ കുട്ടികള്‍

അന്ന് ,
വിവാഹശേഷം ആണ്‍ കുട്ടി വേണോ ..?
പെണ്‍കുട്ടി വേണോ ..?
എന്നതിന്നെ ചൊല്ലിയാണ്
നമ്മള്‍ അവസാനമായി
തെറ്റിപിരിഞ്ഞത്.
ഇന്ന്,
പെണ്‍കുട്ടിയെയും
ആണ്‍കുട്ടിയെയും
ഒരുമിച്ചൊരു കവറില്‍ ആക്കി
തെങ്ങിന്‍ ചുവട്ടിലേക്ക്‌
വലിച്ചെറിയുന്നു..

No comments:

Post a Comment