സമയം

Friday, August 7, 2009

ലഹരി കവിതകള്‍

വലി
വലി നിര്‍ത്തിയിട്ട്‌
വര്‍ഷങ്ങള്‍ ആയി.
എന്നിട്ടും ,
ചുറ്റിലും
പുക മാത്രം
കഞ്ചാവ്
ഭൂമി പരന്നതാണെന്നു
തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞ
നിമിഷം.

No comments:

Post a Comment