സമയം

Friday, March 19, 2010

തേരട്ട

നിന്നെ പിരിഞ്ഞതിന്
ശേഷമാണ്
എന്റെ കാലുകള്‍ക്കിടയില്‍ 
ആ തേരട്ട ചുരുണ്ടുകൂടി 
കിടക്കാന്‍ തുടങ്ങിയത്...

No comments:

Post a Comment